ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

    SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ

Sınavlar, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde (şehir merkezinde), Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde yapılacaktır.

a)           Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı 5-6 Ağustos 2019 tarihinde tek aşamalı olarak yapılacak ve sınav saat 08.30’da başlayacaktır. Adaylar sınava, saat 08.30’dan itibaren görevliler eşliğinde sınav salon girişinde ilan edilen listelerdeki aday sıra numarasına göre alınacaklardır. Bu listeler öğrencilerin kayıt sırasına göre oluşturulacaktır. İsmi okunduğu halde sınav yerinde bulunmayan adaylar listenin en sonuna kalacaklardır. En sonunda tekrar ismi okunduğu halde sınav yerinde olmayan adaylar sınava girme haklarını kaybedeceklerdir. Sınav salonunun önünde bulunan son adayın sınava alınmasından sonra sınav bitirilmiş olacaktır. Sınavın bitiminden sonra gelen adaylar, mazeretleri her ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.

b) Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile aday sayısına göre sınav tarihi ve saatlerinde uygun görülen değişiklikleri yapabilir.

c) Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir.

 

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

Adayların, sınava gelirken beraberlerinde notalarını ve enstrümanlarını getirmeleri gerekmektedir.

 

SINAVLARIN YAPILMASI

Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavı tek aşamadan oluşmaktadır.

 

Sınavda adaylardan; müziksel işitme-yineleme, müziksel çalma ve müziksel söyleme becerilerini sergilemeleri istenecektir.

 

Adaylar bireysel olarak sınava alınacaklar ve sınavları sözlü-uygulamalı olarak, ön şart özellikleri dikkate alınarak yapılacaktır. Daha sonra müzikal özellikleri değerlendirilecektir. Ön şart özellikleri yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez, değerlendirilmiş olsa bile dikkate alınmaz.

 

A-  ÖN ŞART ÖZELLİKLER

a)  Ses Özelliği: Adayın, sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.

b)  Konuşma Özelliği: Adayın, Müzik Öğretmenliği Programı’nda sağlıklı öğrenim görmesini ve müzik öğretmeni olarak yetişmesini engelleyici konuşma kusurları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) bulunmamalıdır.

c)   Bedensel Özellikler: Adayda, sağırlık veya ağır işitme bozukluğu, bölümde öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi önleyici bedensel engel, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır.

Ön şart özellikler bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Öğretmenliği Programı’na alınmazlar.

 

    Ön Şart Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması veya yinelemesi istenir. ―Ön Şart Özellikler‖ başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; ―değerlendirme‖ aşamasından önce sınav jürisi tarafından topluca gözden geçirilerek karara bağlanır. Bunun için adaylardan, gerektiğinde gözlemden geçirilmek üzere, Müzik Yetenek Sınavının bitimine kadar sınav yerinde hazır bulunmaları istenir.

Kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye kaydını yaptıranlardan, “Ön Şart Özellikler” başlığı altında yer alan istenmeyen özelliklerden birine sahip olduğu halde, bunu çeşitli yollarla gizleyerek belirlenmesini engelleyenlerin bu durumları anlaşıldığında; kayıtları, Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanacak bir tutanakla silinir.

 

 

B-   MÜZİKSEL İŞİTME-YİNELEME VE MÜZİKAL ÖZELLİKLER

Sınavda adaylardan;  “Müziksel İşitme-Yineleme”, “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel Çalma” becerilerini sergilemeleri istenir.

 

I-Müziksel İşitme-Yineleme Sınavı

 

Müzik Öğretmenliği Programı sınavında aşağıdaki boyutlar ölçülüp değerlendirilecektir.

 

1)      İki Ses İşitme    : 4 adet iki ses.

2)      Üç Ses İşitme    : 2 adet üç ses ( majör, minör, eksik, makamsal akor ).

3)      Dört Ses İşitme : 2 adet dört ses ( yedili akor ) 

4)      Ezgi İşitme        : İkişer motiften  (4 göze) oluşan tonal ve makamsal iki (2) ezgi.

5)      Ritim İşitme      : İkişer motiften (4 göze) oluşan iki (2) ritim cümlesi.

Bu kriterler 40 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

    II- Müziksel Söyleme Sınavı

    Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel söyleme sınavında tüm adaylar İstiklâl Marşı’nı doğru ve temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söyleyeceklerdir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser (parça) sözleri Türkçe olmak kaydı ile adaylar tarafından seçilecektir. Bu sınavda adayların, ses özellikleri ile belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülecektir.

   Adayların bu sınavda Müziksel Söyleme becerileri puanlanırken “Sağlıklı sese sahip olma”, “Sesin tınısı, gürlüğü ve genişliği”, “Doğru ve temiz söyleme”, “Konuşmada anlaşılırlık”, “Müziksel duyarlılık” kriterleri dikkate alınıp, bu kriterler 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

    III- Müziksel Çalma Sınavı 

    Müziksel çalma sınavında adaylar, kendilerinin hazırlamış oldukları bir parçayı çalacaklardır. Sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrbas vb. taşınması zor olanların dışındaki çalgıları beraberlerinde getireceklerdir. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilecektir. Vurmalı ve programlanabilir sazlarla sınava girilemeyecektir. 

    Adayların bu sınavda Müziksel Çalmaya yönelik özellikleri ve çalma becerileri puanlanırken şu kriterler dikkate alınacaktır. “Doğru ve temiz çalma”, “Teknik düzey”, “Müziksel yorum”, “Eserin düzeyi” kriterleri dikkate alınıp, bu kriterler 40 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

 

 

 

     ÖZEL YETENEK SINAV PUANI (ÖYSP) DAĞILIMI

 

(Müziksel İşitme-Yineleme, Müziksel Söyleme, Müziksel Çalma Sınavında

 Ölçülecek Boyutlar ve Puanlar)

 

İki Ses İşitme

Üç Ses İşitme

Dört Ses İşitme

Ezgi İşitme

Ritim İşitme

Müziksel Söyleme

Müziksel Çalma

Toplam Puan

4x2=8

2x2=4

2x2=4

8x2=16

4x2=8

20

40

100

 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 50’den az olan adaylar değerlendirmeye alınmazlar.

 

Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı sonunda yapılan değerlendirmede “ön şart özellikler” bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylece o aday elenmiş olur.

Adayın Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı'ndaki genel başarı derecesi, Yerleştirme Puanı (YP), ön şart özellikler bakımından yeterli olmak koşuluyla, TYT 2019  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilen ve bu kılavuzun sonunda da yer alan formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.