ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
2019-2020 ÖĞRETİM YILI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

A.   Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu yönerge; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Programı ön kayıt ve özel yetenek sınavına ilişkin esaslarını düzenler.

Madde 2: Yönerge; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü programına giriş için ön kayıt yaptıracak adayların; başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, sınav sonuçlarının ilânı, kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

B.   Tanımlar

Madde 3: Bu yönergede kullanılan bazı terimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

KKEFBSÖB: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Programının Meslekî Yetenek Eleme ve Değerlendirme Sınavından Oluşan "Beden Eğitimi Özel Yetenek Sınavı".

TYT-P : Temel Yeterlilik Testi Puanı.

OBP: Ortaöğretim Başarı Puanı.

BÖYSP: Beden Eğitimi Özel Yetenek Sınavı Puanı.

KP1: Birinci Koordinasyon Parkuru. KP2: İkinci Koordinasyon Parkuru. YP: Yerleştirme Puanı.

MP: Mülakat Puanı

ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı-Standart Puanı.

C.  Sınav Komisyonunun Görevleri

Madde 4: Sınav Komisyonu Başkanı tarafından belirlenen KKEFBSÖ Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a)                       Adayların; Özel Yetenek Sınavları Programının tespiti, sınava girecekleri yer ve zamanın belirlenmesi, gerektiğinde değişiklikler yapılarak ilân edilmesi,

b)                       Sınav görevlilerinin belirlenmesi ve jürilerin oluşturulması,

c)                       Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,

d)                       Sınav jürilerinin oluşturulmasından sınav sonuçlarının ilanına kadar sürecek tüm işlerin yürütülmesi,

e)                       Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemenin tespit ve temini,

f)                        Gerektiğinde alt kurulların oluşturulması ve görevlendirilmesi.

g)                       Adayların itirazları konusunda karar verilmesi.

 

Anlaşmazlık durumunda Sınav Komisyonu Başkanı tarafından belirlenen Sınav Üst Kurulu sorumlu ve yetkilidir.

 

D.  Sınava Giriş Esasları ve Kontenjanlar

Madde 5: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Programı için sınav yapılacaktır.

  Programlara, ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak; Adayların TYT puanları göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir (Yüksek Öğretim Kurulunun bu karar üzerinde herhangi bir değişikliği olması durumunda; bu durum sınav üst kurulunca adaylara ilan edilecektir).

 

NOT:Özel Yetenek Sınavında adaylar Fakültemiz tarafından belirlenmiş, üzerinde aday numarası

basılı olan kıyafetler ile sınava gireceklerdir.

 

Bölüme alınacak öğrencilerin kontenjan dağılımları Tablo 1‟de gösterilmiştir.

 

 

Tablo 1: Bölüme Göre Alınacak Öğrenci Kontenjanı

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Kontenjan

 

Toplam

Erkek

Bayan

Millî Sporcu

Erkek

Bayan

30

15

3

2

50

 

Madde 6: Ön kayıt için başvuruda bulunacak adayların;

 

a)   2019-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için Adayların TYT puanları göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir

b)   2019-YKS'de, TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarının 2018-YKS'de yerleştirilen adaylarına bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadır. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir.

Madde 7: Aday sportif beceri koordinasyon parkurunu bir defa uygulayacaktır.

Sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kapalı Spor Salonu binasında ve Web sitesinden duyurulacaktır.

 Adaylara ayrıca ve Şahsen bir duyuru yapılmaz.

 

Adaylar belirlenen sınav günü ve sınava giriş sırası içerisinde sınava girmelidir.

 

Adaylar Fakültemiz tarafından belirlenmiş, üzerinde aday numarası

basılı olan kıyafetler ile sınava girmelidirler.

                                                                                                                      

 

Madde 8: Adaylar programa başvurularını aşağıda belirtilen şartlara bağlı kalarak gerçekleştirebilirler.

Buna göre;

a)                                              Öğretim elemanları ve diğer görevliler Özel Yetenek Sınavında; adayların yaralanmasından, sakatlanmasından ve herhangi bir özel eşyaya gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz.

b)                                             Sınava başvuru yapan adaylar, bu kitapçıktaki tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Madde 9: Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav Kılavuzu‟nda ayrıntılı olarak belirlenir. Bu kapsamda Özel Yetenek Sınav Puanlarının hesaplanmasında iki aşamalı bir süreç izlenecektir. Birinci aşamada adayın Sportif Beceri Koordinasyon Parkur sınavı 100 üzerinden puanlanır ve elde edilen puanın % 70’i referans alınır. İkinci aşamada ise Mülakat sınavı 100 üzerinden puanlanır ve elde edilen puanın % 30’u referans alınır. Son aşamada ise parkur sınavının %70’i ve mülakat sınavının % 30’u toplanarak elde edilen yeni puana göre Özel Yetenek Sınav Puanı belirlenir. Özel Yetenek Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ise Ortaöğretim Başarı Puanı, 2019 YKS puanı (En yüksek TYT Puanı) ve Özel Yetenek Sınav Puanlarının bu kılavuzda verilmiş olan formül doğrultusunda ağırlıklandırılması sonucunda elde edilen puana göre yapılır. Yerleştirme işlemi ise Özel Yetenek Yerleştirme Puanına yapılacak olan sıralama doğrultusunda ve yine bu kılavuzda belirtilen kontenjana göre yapılacaktır. Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Sınav sonuçları sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav Üst Kurulunun onayından sonra Üniversite ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi web sitesinde ilan edilir.

Madde 10: Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek Sınav

Kılavuzu‟nda belirtilen süre  içerisinde, Sınav Alt Kurulu‟na başvuruda bulunabilirler. Yanlışlık varsa giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucu kesindir.

Madde 11: Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine başkasını sınava sokan adayların sınavları geçersiz sayılarak durum tutanağa işlenir ve gereğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır.

E.            KESİN KAYIT

Madde 12: Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Üst Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan kadar asıl adayların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asıl adaylar kayıt yaptırmamaları durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin kayıtlarla ilgili detaylar her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir.

F.                 YÜRÜRLÜK

Madde 13: Bu yönerge; Senato’nun onayıyla yürürlüğe girer.

G.           YÜRÜTME

Madde 14: Bu yönerge; Dekan tarafından yürütülür.

Madde 15: Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır.

Geçici Madde 1- Bu yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu yönerge kapsamındaki her türlü yetki ve sorumluluk Fakülte Yönetim Kuruluna aittir.

 

H.           BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

H.1.            Başvuru Koşulları

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)                                             T.C. vatandaşı olmak

b)                                            Adaylar, “2019 - (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavında belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir.

c)                                              Buna göre; 2019-YKS‟den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların Adayların TYT puanı göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir.

d)                                            TYT puanı göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları, 2009 ve sonrasında millî olan sporcular ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adaylar, kılavuzda ilan edilen millîlik kontenjanından değerlendirmeye tabi olurlar. Millî sporcular ilgili kontenjan için kendi aralarında sınava tabi tutulurlar. İlgili, millîlik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava giren diğer adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır. Millî sporcuların millîlik belgeleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından onaylı ve bireysel veya takım sporlarında Ulusal Şampiyonalarda ilk üç dereceye giren adayların elde etmiş oldukları belgeler ise ilgili Federasyon Başkanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.

e)                                              2019-YKS‟de,TYT puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır.

. Adaylar durumlarını ilişkin belgelerinin “Belge Kontrol ve Kesin Başvuru” esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılacak ve bu durumda olanların kayıtları silinecektir.

 

f)                                                 Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da

 başvurabilirler.

g)                                              Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar

 başvuru yapamazlar.

 

H.2.            Ön Kayıt Tarihleri ve Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

On-linekayıtlar; http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/internet sayfasında        22 Temmuz 2019 02 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların on-line kayıt esnasında biyometrik fotoğraf kullanmaları zorunludur. Başvuru Onay İşlemleri 29 Temmuz 2019-02 Ağustos 2019 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında yapılacaktır. Evrak teslim ve kayıt onayına adayın kendisi gelmek zorundadır. Gelmeyen adayların On-line kayıtları geçersiz sayılacaktır. On-line kayıt esnasında her hangi bir aksaklık yaşanması hâlinde (0 442) 2314044 no.lu telefonu aranabilir veya durum (0 442) 2314288 no.lu faksa iletilebilir.

 

H.3: Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 

a)                                                On-line kayıt sonrasında, Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasından alınan imzalı “Aday Başvuru Formu”nun çıktısı,

b)                                               2019 yılına ait YKS/TYT-P Sonuç Belgesi

c)                                                T.C. Kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı (Fotokopisi tarafımızdan çekilip iade edilecektir).

d)                                               Resmi veya özel sağlık kuruluşundan alınmış “Uygulamalı Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporu

e)                                                Millî kontenjana başvuran adayların, 01 Ocak 2009 tarihi ve sonrasında ilgili resmî kurumdan alınmış ve 2019 yılında onaylatılmış; A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı millîlik belgesinin aslı ile başvuruda bulunmaları zorunludur. KKTC ve Yabancı uyruklu adayların millîlik belgeleri geçerli değildir.

f)                                                  Yukarıda belirtilen belgelerin doğru olmaması hâlinde, yanlış beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.

g)                                                Fotoğraf: Adaylar 2 adet biometrik fotoğrafı yanlarında getireceklerdir.

Madde 16: Aday on-line olarak aldığı “Aday Başvuru Formu”nu ile yukarıda belirtilen diğer belgeleri Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binasından aldığı Kayıt ofisine getirerek “Sınava Giriş Belgesi” teslim alacaktır. Aday sınava giriş belgesini ve fotoğraflı soğuk damgalı özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, pasaport) sınav boyunca yanında bulundurmak zorundadır.